Обучение

Какво представлява обучението?

Обучението в магистърската програма „Конферентен превод“ е редовно и продължава два семестъра. Не се предлага задочна форма на обучение.

Студентите трябва да владеят най-малко един „активен“ чужд език (английски, френски или немски), с който да работят и в двете посоки – от чуждия към български и от български към чуждия. В допълнение, те могат да работят и с „пасивен език“ – чужд език, от който да превеждат единствено към български. 

Какво включва програмата?

Основната и най-важна част от програмата са занятията по превод, които наблягат изключително на практиката и упражненията. В тях се изучават различните техники на устния превод – консекутивен (със и без водене на записки), синхронен и някои други близки до тях разновидности като превод от лист, превод на ухо (шушотаж) и лиезон.

Занятията по превод са изключително интензивни и изискват задължително присъствие. Провеждат се в учебни дни, обикновено след 17:30, по договаряне с групата и преподавателите, така че донякъде да е възможно и съчетаване с друг вид заетост. Същевременно кандидатите трябва да имат предвид, че от тях се очаква да отделят време за самоподготовка и да посещават и други курсове в рамките на програмата.

Освен занятията по превод в магистърска програма „Конферентен превод“ са заложени:

  • курс по разработка на глосари;
  • курс за повишаване на езиковата компетентност за активния и пасивния чужд език;
  • езикова култура на българския език;
  • запознаване с професионалната етика на устния преводач;
  • дипломатически семинар;
  • въведение в европейските институции и политики;
  • часове по самоподготовка.

Кой преподава в програмата?

Преподавателите в занятията по превод в магистърската програма са екип от професионални устни преводачи, активни на местния пазар. Много от тях работят редовно и в институциите на ЕС. В занятията гостуват утвърдени български и чуждестранни устни преводачи и експерти от различни области на обществения живот.

Програмата се подпомага от ГД „Устни преводи“ на Европейската комисия и ГД „Логистика и устни преводи за конференции“ на Европейския парламент. Това означава, че в обучението участват и щатни устни преводачи от институциите на ЕС, които гостуват четири пъти годишно за тридневни педагогически асистенции. Съвместно с Европейския парламент и Европейската комисия се осъществяват виртуални обучения по консекутивен превод чрез видеоконферентна връзка.

Устни преводачи от Европейската Комисия и Европейския парламент участват също така и в комисиите на всички държавни изпити, а често и в комисиите на семестриалните.

Каква диплома получават завършилите школата?

Магистърската програмата завършва с полагане на държавен изпит с участието на представители на ЕК и ЕП.

Успешно завършилите програмата получават от ФКНФ на СУ диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Английска/френска/немска филология: конферентен преводач с английски/немски/френски език“.

С тази диплома завършилите магистри могат да кандидатстват за явяване на изпит за акредитация към институциите на ЕС, като дипломата замества нуждата да се доказва професионален опит. При успешно полагане на този изпит, магистрите влизат в междуинституционалния списък на акредитираните външни устни преводачи на свободна практика.

bg_BGBulgarian